Menu

Co je supervize?

Supervize je proces, který přispívá bezpečným způsobem k odbornému rozvoji pracovníka. Supervizor mu pomáhá nahlédnout na způsob práce, hledat a upevňovat odborné i osobnostní zdroje pro profesní oblast i uspokojení z ní.

Může podpořit zpracování nejistot v profesionální roli, porozumění vlastních pocitů z práce, funguje jako prevence syndromu vyhoření nebo profesionálního selhávání. Může být součástí pracovního procesu jako prostor pro supervidovaného, jeho trápení, pochybnosti i radost z práce, tvořivé myšlení i hledání vlastních hranic. Nabízí místo pro zkoumání vlastního postavení v pracovním procesu, pro reflexi vztahů s klienty či dalšími pracovníky a mapování možností adekvátního nasazení v práci, zlepšení pracovních kompetencí. Supervize není kontrola kvality práce, ale společné odborné setkávání nad místy, kterým potřebuje supervidovaný věnovat pozornost. Supervizor se věnuje ve své práci supervidovanému, jeho profesním potřebám a zároveň, jako součást supervizní práce, přispívá ke zlepšení či udržení vysoké kvality služeb pro klienty pracovníků, kteří do supervize přicházejí.

Nabízím:

Integrativní supervizi v poradenství, psychoterapii, sociálních službách, školství a zdravotnictví, jiných pomáhajících profesích, managementu a dalších oblastech pracujících s lidmi.

Případová supervize

se věnuje konkrétnímu případu s klientem, porozumění situaci, orientaci v ní – na straně klienta i supervidovaného, nabízí prostor pro zastavení nad kauzou a možnost nových přístupů v práci s konkrétním klientem.

Rozvojová supervize

zaměřená na odborný růst profesionála: identita, kariéra, role.

Týmová supervize

zaměřená na vztahy v pracovním týmu, role účastníků, procesy, které se v týmu odehrávají, komunikaci, růst v rámci pracovní skupiny, na překážky či nedorozumění mezi pracovníky i na možnosti jejich zvládání.

Supervize může probíhat formou individuálních setkání nebo skupinových či týmových setkání. Pro supervizní setkání nabízím vlastní prostor v Praze 7 – Holešovicích (kapacita do 12 osob) nebo mohu, v případě týmové supervize, dojet na pracoviště týmu.

Jsem členem Českého institutu pro supervizi a akreditovaná supervizorka.

Kontaktujte mě

Kurzy, semináře a přednášky

Semináře a workshopy mohu připravit pro Vaši firmu či pracovní skupinu. Je možné uskutečnit seminář v mé pracovně (do 12 účastníků) nebo na Vašem pracovišti. Seminář dle tématu a po dohodě a potřeb mohu připravit ve spolupráci s dalšími zkušenými kolegy věnující se dané problematice.

Ve své praxi nabízím možnosti tematických kurzů a seminářů v těchto oblastech:

 • Psychosomatika
 • Párové a manželské soužití
 • Komunikace
 • Potřeby a jejich uspokojování
 • Specifičtí klienti
 • Základy psychologie
 • Psychologie aplikovaná v pomáhajících profesích
 • Psychologie pro lékaře i pacienty
 • Psychohygiena a sebepéče
 • Práce s hranicemi v pomáhajících a sociálních oblastech

Psychoterapie

 • psychosomatika (tj. hledání a nalézání souvislostí mezi fyzickými obtížemi a psychickým stavem)
 • seberozvoj a sebepojetí, osobní cesta
 • problematika mezilidských vztahů
 • rodinné a manželské krize
 • problémy v komunikaci
 • stres
 • vývojové krize
 • osobní nespokojenost
 • hledání osobního příběhu
 • osamělost
 • smuteční poradenství a terapie (pro pozůstalé)

Spolupráce s klientem

Psychologické poradenství a terapie s filozofií celostního přístupu jsou zaměřeny na hledání vlastní cesty každého člověka v tíživých životních situacích i při seberozvoji. Využívám hlavně přístupu gestalt terapie, která je význačná respektem ke klientovu světu a potřebám. Vycházím také z psychosomatických směrů, které se věnují jak psychickým tak i somatickým projevům obtíží a potřeb klienta.

Na osobní úrovni pracuji s klienty s jejich psychickými potřebami i tělesnými signály. Cílem je nalézt klientův osobní styl, ve kterém může plynule zvládat životní obtíže.

Na rovině mezilidských vztahů usiluji společně s klienty o pochopení a uvědomění jejich sociálního systému a začlenění osobnostních změn do jejich rodinného a vztahového kontextu. Uvažujeme společně o souvislostech obtíží s životem v rodině, partnerských vztazích i širším okolí.

Nejde jen o to věci změnit či přijmout. Snažíme se také hledat pro každého svobodné a odpovědné řešení, které zahrnuje jeho možnosti včetně jeho psychického a fyzického stavu. Využití životních krizí a obtížných situací k osobnímu růstu může být sekundárním přínosem psychoterapie.

Ceník

číslo účtu: 201952649/0300

Individuální psychoterapie 1200 Kč/50 minut
Párová a rodinná psychoterapie 1700 Kč/50 minut
Individuální supervize 1400 Kč/50 minut
Týmová supervize Doba i cena dle dohody

Máte dotaz?
Potřebujete pomoci?

Kontaktujte mě

Info o mně

PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D.

Diplomovaný Gestalt terapeut, certifikovaný supervizor (Český institut pro supervizi), samostatný manželský a rodinný poradce, supervizor Asociace manželských a rodinných poradců.

Kontakt

Konzultace je možná i anonymně po telefonu nebo online.

Adresa

Dukelských hrdinů 13, Praha 7,
zvonek Ambulance bolesti, 1. patro)

Kromě nabídky supervize a kurzů dále spolupracuji s Pain s.r.o. jako psycholog.

Vzdělávání:

 • Výcvik v Gestalt terapii v Institutu Dialog, zakončený závěrečnou zkouškou.
 • Výcvik v rodinné terapii.
 • výcvik v integrativní supervizi ČIS., zakončený závěrečnou zkouškou.
 • Certifikát manželského a rodinného poradce.
 • Psychoanalýza aplikovaná v párové a rodinné terapii.
 • Psychologie a logika na FF UK.
 • specializační kurz psychologie.
 • postgraduální studium psychologie.

Praxe:

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Ambulance bolesti Pain s.r.o.
 • Linka bezpečí
 • Lektorské působení (Asociace manželských a rodinný poradců, MUP, Linka bezpečí, mobilní hospic Cesta domů, atd.)
 • soukromá psychoterapeutická praxe (OSVČ).
 • supervize ve zdravotních, sociálních i školských zařízeních.

Jsem členem:

 • České asociace pro psychoterapii,
 • Českého institutu pro supervizi,
 • České společnosti pro Gestalt terapii,
 • Asociace manželských a rodinných poradců.
Informace o GDPR: Neshromažďuji údaje o klientech a nevedu si databázi klientů. Písemné poznámky z konzultací jsou pouze pro mou potřebu a orientaci v procesu.